Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Merkezi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

ULUSAL TARAMA MAMOGRAFİSİ RAPORLAMA SİSTEMİ (MM TARAMA) UYGULAMASI

AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kenar başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca ve KVK kapsamında veri sorumlusu olan T.C. Sağlık Bakanlığı (Bakanlık) tarafından, Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Sistemi (MM Tarama Uygulaması) kullanıcılarına, kullanıcılara ait kişisel veriler hususunda bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. KVKK uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz Bakanlığın merkez adresi “Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800”dir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu uygulamada işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu T.C. Sağlık Bakanlığı’dır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Bu uygulamada aşağıda yer alan kişisel verileriniz şu amaçlarlar işlenmektedir.

  • Kimlik verisi: T.C. Kimlik Numarası, ad soyad ve doğum tarihi bilgileriniz, kimliğinizin doğrulanması amacıyla işlenmektedir.
  • İletişim verisi: Meme kanseri tarama verileriniz hakkında sağlık personellerinin tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla telefon numarası bilgisi tutulmaktadır.
  • Sağlık verisi: Sağlık bilgileriniz, meme kanseri tarama bilgilerinizin koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

MM Tarama’daki kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 28 inci maddesinin ilk fıkrasında yer alan muafiyet halleri saklı kalmak üzere, hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tamamen otomatik yollarla (bu uygulama aracılığı ile) elde edilmekte olup kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı, KVK Kanunu’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis; tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

İlgili Kişilerin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

MM Tarama Uygulaması Kullanıcıları KVKK’nın 11 inci maddesinde düzenlenen haklarını, KVKK’nın 13 üncü maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Bakanlığa başvurmak suretiyle kullanabilir.

KVKK’nın 13 üncü maddesi uyarınca yapılacak yazılı başvurular "T.C. Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler Mahallesi, 6001 Cadde, No:9, Çankaya, Ankara" adresine; Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile yapılacak başvurular ise "sb@hs01.kep.tr" adresine iletilmelidir.