Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Merkezi

MM Tarama Sistemi Yetkili Kullanıcıları İçin Aydınlatma Metni


Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10 uncu maddesi ve Bakanlığımızda uygulanmakta olan bilgi güvenliği politikaları uyarınca hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu uygulamada işlenen tüm kişisel veriler için veri sorumlusu T.C. Sağlık Bakanlığı’dır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Ulusal Tarama Mamografisi Raporlama Sistemi (Bundan sonra “MM Tarama” veya “Sistem” olarak adlandırılacaktır), T.C. vatandaşı kadınların tarama mamografisi verilerinin web tabanlı bir yazılım üzerinden sunulmasını sağlayan bir internet uygulamasıdır.

Bakanlığımız çalışan ve bulundukları görev itibarı ile MM Tarama’yaçeşitli rol ve yetkiler ile erişen kullanıcılara (bundan sonra “yetkili kullanıcı” olarak adlandırılacaktır) ait aşağıda sıralanan kişisel veriler; yeni yetkilikullanıcı tanımlama, yetkili kullanıcıların erişim yetkilerini düzenleme, Sistem’e erişim esnasında kimlik doğrulaması yapılması ve sistem işletim güvenliğigibi amaçlarla kullanılmaktadır.

  • Kimlik verisi : TC Kimlik Numarası, Ad, Soyad.
  • letişim verisi : Eposta ve Telefon Bilgileri, IP Adresi,
  • Özlük Verisi : Görev yeri, Ünvanı.
  • İşlem Güvenliği : IP Adresi, Sistem’e Giriş Çıkış Bilgileri, Parola bilgisi (şifreli).

Kişisel Verilerin Aktarımı

Yetkili kullanıcıların kişisel verileri, MM Tarama’yı oluşturan farklı bileşenler içerisinde tutulur. Bu veriler, KVK kanununda açıkça belirtilen istisnalar haricinde başka hiçbir sistem veya kurum/kuruluşa aktarılmaz.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yetkili kullanıcıların kişisel verileri, Sistem’e ilk kullanıcı tanımlama esnasında manuel ya da otomatik yollarla toplanır. Sistem’in kullanımı esnasında, başta “işlem güvenliği” ile ilgili veriler olmak üzere (kişisel verilerin işlenme amaçları paragrafında sayılan kişisel veriler ile sınırlı olmak kaydıyla) diğer kişisel verileriniz de otomatik yollarla elde edilir. Elde edilen veriler KVK Kanununun 5nci maddesinin 2nci fıkrasının a, ç ve f bentleri gereği “kanunlarda açıkça yer alması, Bakanlığımızın hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi ve yetkili kullanıcılarının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Bakanlığımızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenir.

Yetkili Kullanıcıların Hakları

KVK Kanunu’nun 11 inci maddesinde yer alan haklarınızı, KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ‘in (“Veri Sorumlusuna Başvuru Tebliği”) ilgili hükümleri uyarınca Bakanlığımıza başvuru yapmak suretiyle kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru

KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi uyarınca yapacağınızyazılı başvuruları “T.C. Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler Mahallesi, 6001. Cadde, No:9, Çankaya, Ankara” adresine; Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile yapacağınız başvuruları ise “sb@hs01.kep.tr” adresine iletebilirsiniz.


Gizlilik Hükümleri ve Sorumluluk Beyanı

MM Tarama’da; tarama yapılan vatandaşlarımızın (bundan sonra “ilgili kişi” ya da “son kullanıcı” olarak adlandırılacaktır) hem kişisel verileri hem de kişisel verilerin daha fazla özel koruma gerektiren bir alt kategorisi olan “özel nitelikli kişisel verileri (sağlık verileri)” işlenmektedir. Sistem’de saklanan verilerin güvenliğinin sağlanması için Bakanlığımız tarafından gerekli idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

Yetkili kullanıcılar; Sistem vasıtasıyla ilgili kişilerin (son kullanıcıların) verilerini işlerken, tanımlanmış rol ve yetkileri dâhilinde, kendilerine verilen görevi yerine getirmeye yetecek (işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkeleri çerçevesinde) asgarimiktarda veriye erişecek şekilde hareket etmekle yükümlüdür.Yapılan erişimler esnasında öğrenilen bilgiler sır olarak saklanmalıdır.

Yetkili kullanıcılar, iş ve işlemlerini yürütürken, Bakanlığımız bilgi güvenliği politikalarına uymakla yükümlüdür. Bahse konu politikalardan, doğrudan yetkili kullanıcılar tarafından riayet etmesi gereken bilgi güvenliği ilkelerine https://bilgiguvenligi.saglik.gov.tr/Home/BGFarkindalikBildirgesi adresinden erişilebilmektedir.